Hotărârea nr. 197 privind aprobarea PUZ/RLU – Construire clădire cu funcțiuni mixte P+7+Eretras cu parter comercial, etaje rezidențiale, împrejmuire și amenajări exterioare în Turda, str.Tineretului f.n

Hotărârea nr. 197 privind aprobarea PUZ/RLU – Construire clădire cu funcțiuni mixte P+7+Eretras cu parter comercial, etaje rezidențiale, împrejmuire și amenajări exterioare în Turda, str.Tineretului f.n

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ/RLU – Construire clădire cu funcțiuni mixte P+7+Eretras cu parter comercial, etaje rezidențiale, împrejmuire și amenajări exterioare în Turda, str.Tineretului f.n., elaborat din iniţiativa primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei ;
În baza Avizului de Oportunitate emis de Primăria Turda nr.1/16.05.2019 reactualizat cu
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului şi Cadastru nr.14596/267/U din 21.08.2019;
Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii a Consiliului Local al municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată cu completări şi modificări ulterioare şi în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completări şi modificări ulterioare;
În temeiul art. 36 alin.2 și alin.5. lit.c) şi al art.45 din Legea nr.215/2001 republicată, cu completări și modificări ulterioare privind Administraţia publică Locală şi a Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă PUZ/RLU – Construire clădire cu funcțiuni mixte P+7+Eretras cu parter comercial, etaje rezidențiale, împrejmuire și amenajări exterioare în Turda, str.Tineretului f.n, în baza Avizului Arhitectului Şef/ C.T.A.T.U. nr.9 din 17.07.2019. şi a Raportului asupra informării şi consultării publicului nr.14596/267/M din 21.08.2019. cu următorii indici urbanistici: H max = 9 niveluri supraterane, realizate în propunere: P+7+Er; P.O.T. max = 40%, realizat în propunere: 0,33%; C.U.T. max = 3,0, realizat în propunere: 2,799; spații verzi min25% cu loc de joacă pentru copii, restul alei pietonale, acces auto, parcaje, platformă gospodărească și cu condiţia prezentării unui act/contract de superficie/înțelegere între proprietarii imobilelor și investitori.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului, direcțiilor și serviciilor din Primăria Municipiului Turda în vederea ducerii la îndeplinire, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

 

Vezi hotărârea completă

X