Hotărârea nr. 198 privind completarea Anexei 3 a HCL nr. 250/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcționare și a avizului pentru orarul de funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, în municipiul Turda

Hotărârea nr. 198 privind completarea Anexei 3 a HCL nr. 250/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcționare și a avizului pentru orarul de funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, în municipiul Turda

 

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 29.08.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la completarea Anexei 3 a HCL nr. 250/2015, elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei,
Analizând raportul de specialitate nr. 5918 / 12.08.2019 al Serviciului Public Poliția Locală Turda prin care se propune completarea Anexei 3 a HCL nr. 250/2015 în sensul depunerii autorizației de construire, procesului verbal de recepție a lucrărilor și a contractului de dezinsecție încheiat cu o societate specializată și autorizată de către agenții economici care solicită eliberarea acordului de funcționare și a avizului pentru orarul de funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, în municipiul Turda;
Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru administratie publica locala, servicii publice , regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare a Consiliului Local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 125, ale art. 129, și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aprobă completările la Anexa 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turda inițial adoptată cu nr. 250/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcționare și a avizului pentru orarul de funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, în municipiul Turda.
Art. 2 În completarea documentelor enunțate în anexa 3 din HCL nr. 250/2015, operatorii economici care solicită eliberarea acordului de funcționare și a avizului pentru orarul de funcționare vor depune la dosar următoarele documente:
– autorizația de construire pentru clădirile nou edificate,
– autorizația de construire pentru extinderea clădirilor vechi,
– procesul verbal de recepție a lucrărilor,
– contractul de dezinsecție încheiat cu o societate specializată și autorizată pentru dezinsecție.
Art. 3. Restul dispozițiilor din HCL nr. 250/2015 și a anexelor la aceasta rămân neschimbate.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Tehnice şi Serviciului Public Poliţia Locală Turda, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 15
împotrivă 2
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

 

Vezi hotărârea completă

X