Hotărârea nr. 2 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 158 din 12.05.2017 de aprobare a Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:” Sala de sport competiţională de nivel internaţional, Baza sportivă Turda, în Municipiul Turda, str. Stadionului, nr. 14, judeţul Cluj”

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinară în data de 09.01.2018;
Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 158 din 12.05.2017 de aprobare a Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: ”Sală de sport competiţională de nivel internaţional, Baza sportiva Turda, in Municipiul Turda, str. Stadionului, nr. 14, judeţul Cluj”, elaborat din initiativa domnului primar Cristian Octavian Matei;
Având in vedere raportul de specialitate nr. 181/4.01.2018 al Arhitectului Şef;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” S.A;
Luând in considerare prevederile HGR nr. 28/2008 privind aprobarea structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 1, art. 63, alin. 1, lit. c, art. 126, precum si ale art. 115, alin. 1, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 158/ 12.05.2017, cu privire la principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: “Sala de sport competitionala de nivel international, Baza sportiva Turda, în Municipiul Turda, str. Stadionului, nr. 14, judeţul Cluj”, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă documentaţia tehnico- economică aferentă obiectivului de investitii: “Sala de sport competitionala de nivel international, Baza sportiva Turda, in Municipiul Turda, str. Stadionului, nr. 14, judeţul Cluj”, precum şi valoarea cheltuielilor pentru servicii şi lucrări finanţată de către U.A.T. Turda, respectiv 885.567,261 lei ( TVA 19%) din care C+ M : 731.850 lei.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Companiei Naţionale de Investiţii – C.N.I. S.A. Bucuresti, precum şi Direcţiei Economice şi Arhitectului Şef în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

X