Hotărârea nr. 21 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, cu privire la aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România;
Având în vedere raportul de specialitate al Biroului resurse umane, înregistrat la nr. 1142/16.01.2018, prin care se solicită aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România;
Luând în considerare:
– HCL nr. 61/1993, prin care Municipiul Turda a aderat la Asociația Municipiilor din România;
 Hotărârea Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România nr. 219/06.11.2017;
 prevederile art. 8, litera c din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. 35, alinaitul 6 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. 46, aliniatul 1, litera a din OGR 26/2000, cu privire la asociații și fundații;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 1 şi nr. 2;
În temeiul prevederilor art. 63 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 4, lit. a, alin. 7 lit. c şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi al Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2018 cotizația anuală de membru al Asociației Municipiilor din România se stabilește la 0,5 lei/locuitor și se calculează după formula 0,5 lei/locuitor x numărul de locuitori comunicat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui pentru care se datorează cotizația. Suma necesară se achită din bugetul local.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, precum şi serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

 

X