Hotărârea nr. 215 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați în urma elaborării proiectului tehnic de execuție al obiectivului: „Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda”

Hotărârea nr. 215 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați în urma elaborării proiectului tehnic de execuție al obiectivului: „Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda”

 

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Turda, Cristian-Octavian Matei, cu privire la aprobarea devizului general al proiectului „Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda” si a principalilor indicatorilor tehnico-economici;
Având în vedere expunerea de motive a d-lui primar Cristian-Octavian Matei, raportul de specialitate comun al Serviciului Dezvoltare publică și investiții și al Serviciului Finanțări externe și relații internaționale, înregistrat cu nr. 19.941/18.09.2019 prin care se consemnează devizul general actualizat și principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului „Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda”, așa cum aceștia au rezultat din actualizarea documentației tehnice la faza PTE;
Ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 1 – pentru buget, prognoze economice şi investiţii;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d; art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă devizul general actualizat și principalii indicatori tehnico-economici, actualizați în urma elaborării proiectului tehnic de execuție al obiectivului de investitii: „Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda”, inscrisi in Anexa nr.1 și Anexa nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Orice alte prevederi având același obiect de reglementare își încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Serviciului Dezvoltare Publică și Investiții și Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Csep Leylla

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

Vezi hotărârea completă

X