Hotărârea nr. 215 privind deplasarea d-lui Cristian Octavian Matei, în calitate de Primar al Municipiului Turda, la Beer Sheva, Statul Israel, în perioada 9-12 iulie 2018

Hotărârea nr. 215 privind deplasarea d-lui Cristian Octavian Matei, în calitate de Primar al Municipiului Turda, la Beer Sheva, Statul Israel, în perioada 9-12 iulie 2018

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.06.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, dl. Cristian Octavian Matei cu privire la deplasarea la Beer Sheva, Statul Israel, în perioada 09-12 iulie 2018;
Având în vedere invitaţia dr. Netzach Farbiash, in calitate de CEO al Parcului Stiintific Carasso, din Beer Sheva, Israel, de a participa la activitatea de documentare tehnica privind amenajarea, organizarea si functionarea Parcului Stiintific Carasso din Beer Sheva, Statul Israel, în perioada 9-12 iulie 2018 şi raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală nr. 12580/22.06.2018;
Ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 1 (pentru buget finanţe, prognoze economice);
Având în vedere prevederile HGR nr. 518/1995, privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare şi HGR 436/2002, privind deplasarea în străinătate a personalului român;
În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, litera e, alin. 7, litera c, art. 45 alin. 1, 2 şi 6 din legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă deplasarea d-lui Cristian Octavian Matei, în calitate de Primar al Municipiului Turda, la Beer Sheva, Statul Israel, în perioada 9-12 iulie 2018.
Art. 2. Cheltuielile privind deplasarea se suportă conform prevederilor legale.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Directiei Economice, Biroului Resurse Umane şi d-lui Primar Cristian Octavian Matei în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nap Adrian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

 

X