Hotărârea nr. 216 privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de concesionare

Hotărârea nr. 216 privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de concesionare

 

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de concesionare, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS nr. 19792/17.09.2019 şi avizul Comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului şi investiţii a Consiliului Local al Municipiului Turda;
Ţinând seama de dispoziţiile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a, lit. b, art. 136, alin. 1, art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 306, alin. 3 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de concesionare precizate în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prelungirea devine operantă începand cu data de expirare inscrisă în contracte.
Art. 3. Redevenţa pentru suprafeţele concesionate, la care se va calcula TVA, este prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Plata redevenţei se va face trimestrial, în rate egale, pe o durată de 1 an de la momentul semnării actului aditional de prelungire a contractului. Plata redevenţei se face până în ultima zi lucrătoare pentru trimestrul în curs. Neplata la termen a redevenţei atrage o majorare de întarziere de 1% calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă. La începutul fiecărui an calendaristic, redevenţa va fi actualizată cu indicele de inflaţie.
Art. 4. Facturarea, urmărirea şi încasarea contravalorii contractului se va face de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Turda.
Art. 5. Se instituie obligaţia concesionarului mentionat la pct.1 şi pct. 2 din Anexa nr.1, ca, în situaţia în care Consiliul Local al Municipiului Turda hotărăşte renovarea şi modernizarea Pieţei Agroalimentare, să se conformeze reglementărilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Turda. Pe toată durata execuţiei lucrărilor de reabilitare şi modernizare se instituie obligaţia concesionarului de relocare a activităţii desfăşurate, în afara pieţei agroalimentare. Prevederile acestui articol vor fi cuprinse în actul adiţional la contractul de concesionare care va fi încheiat ulterior adoptării prezentei hotărâri.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS şi Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, în vederea ducerii la îndeplinire, titularilor contractelor de concesionare prevăzuţi în Anexa nr.1, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Csep Leylla

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 14
împotrivă 4
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

Vezi hotărârea completă

X