Hotărârea nr. 216 privind completarea obiectelor secundare de activitate ale Societăţii Domeniul Public Turda SA

Hotărârea nr. 216 privind completarea obiectelor secundare de activitate ale Societăţii Domeniul Public Turda SA

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 28.06.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind completarea obiectelor secundare de activitate ale Societăţii Domeniul Public Turda SA, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Raportat la prevederile din Actul Constitutiv al Societăţii Domeniul Public Turda SA, la prevederile Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN;
Ţinând cont de raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala si de avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Turda, pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit. c, art. 45, alin. 1 si alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala – modificata si republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă completarea Actului Constitutiv al societatii Domeniul Public Turda cu urmatoarele obiecte secundare de activitate conform codurilor CAEN:
 7721 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament
sportiv;
 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi
gospodăreşti n.c.a.(-aparatură şi echipament pentru amatori sau pentru hobby-uri)
 9311 Activităţi ale bazelor sportive;
 9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.(-activităţi ale parcurilor
recreative, fără cazare, functionare patinoar si închirierea echipamentului de agrement , ca parte integrantă a facilităţilor recreative.)
Art. 2. Începand cu data adoptării prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 3. Reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Domeniul Public Turda S.A. va avea mandatul expres de a pune in aplicare prezenta hotarare, stabilind in cadrul AGA extraordinara cele mentionate la art.1 din prezenta hotarare. Adunarea Generala a Actionarilor societatii Domeniul Public Turda S.A. va avea loc in regim de urgenta, dupa momentul adoptarii prezentei hotarari.
Art. 4. Se imputerniceste reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Domeniul Public Turda S.A., domnul Cristian Cernea, sa efectueze toate procedurile legale, pentru inregistrarea la Registrul Comertului a completarilor la Actul Constitutiv al societatii.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administratie Publica Locala, reprezentantului Municipiului Turda in AGA la Societatea Domeniul Public Turda SA, societatii Domeniul Public Turda S.A., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nap Adrian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X