Hotărârea nr. 218 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 45 mp, situat în Turda, str. Calea Victoriei nr. 100, către S.C. DONA CREDO PRODCOM IMPEX S.R.L.

Hotărârea nr. 218 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 45 mp, situat în Turda, str. Calea Victoriei nr. 100, către S.C. DONA CREDO PRODCOM IMPEX S.R.L.

 

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 45 mp, situat în Turda, str. Calea Victoriei nr. 100, către S.C. DONA CREDO PRODCOM IMPEX S.R.L., elaborat din iniţiativa consilierilor locali: Adrian Aron Sălăgean, Paul Năstase, Daniela Pîrlea şi Csep Leylla.
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS nr. 19795/17.09.2019 şi avizul Comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului şi investiţii a Consiliului Local al Municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile HCL nr. 229/13.11.2008 privind aprobarea vânzării terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Turda, concesionate şi asupra cărora sunt edificate construcţii de către concesionari;
Ţinând seama de dispoziţiile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. b, art. 136, alin. 1, art.139, alin. 2, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 364, alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fără licitaţie publică a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, în suprafaţă de 45 mp, situat în Turda, str. Calea Victoriei nr.100, înscris în CF nr. 63396 Turda, nr. cadastral 63396, către S.C. DONA CREDO PRODCOM IMPEX S.R.L.
Art. 2. Preţul de vânzare stabilit prin Raportul de evaluare nr.140/25.07.2019 întocmit de către S.C. IRF Consulting S.R.L, parte integrantă din prezenta hotărâre, este de 7.317 lei. La această valoare se adaugă TVA. Preţul de vânzare precizat la art. 2, va fi achitat eşalonat, în rate lunare egale pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.10.2019. Plata se va face în rate lunare egale până în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata. După această dată se percep majorări de întârziere, în cuantum de 0,01%, pentru fiecare zi de întârziere. Nerespectarea obligaţiilor de plată cu încă 30 de zile de la expirarea termenului de plată va duce la rezilierea contractului de vânzare-cumpărare.
Art. 3. Facturarea, urmărirea şi încasarea contravalorii contractului se va face de către Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Turda.
Art. 4. Cumpărătorul poate solicita întabularea dreptului de proprietate în cartea funciară numai după achitarea integrală a preţului.Cheltuielile ocazionate de întabularea terenului vor fi suportate de cumpărător.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Turda, in termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS, Direcţiei Economice şi societăţii DONA CREDO PRODCOM IMPEX S.R.L, prin reprezentanţii săi legali, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Csep Leylla

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 15
împotrivă 3
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

Vezi hotărârea completă

X