Hotărârea nr. 22 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Turda, pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Turda, pentru anul 2018;
În temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici şi a Ordinului nr. 7660/2006, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;
Având în vedere raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, înregistrat la nr. 1141/16.01.2018, prin care se solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018, precum şi adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 59471/2017, prin care se avizează proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 63 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi al Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj, precum şi Biroului Resurse Umane şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

X