Hotărârea nr. 220 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit Sfânta Maria + structura şi Creşa nr. 5” şi a indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr. 220 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit Sfânta Maria + structura şi Creşa nr. 5” şi a indicatorilor tehnico-economici

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.06.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit Sfânta Maria + structura şi Creşa nr. 5” şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Cristian Octavian Matei şi raportul de specialitate al Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale, înregistrat cu nr. 12529/21.06.2018;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1 pentru buget-finanţe, prognoze economice şi investiţii şi nr. 3 pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 1 şi alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b, art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit Sfânta Maria + structura şi Creşa nr. 5” şi indicatorii tehnico-economici, înscrişi în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nap Adrian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

 

X