Hotărârea nr. 220 privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda

Hotărârea nr. 220 privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda

 

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în sedinţa ordinară din data de 30.09.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei cu privire la aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 18, alin. 1, lit. b din OUG 162/2013 privind transferul ansamblului de atributii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale şi prevederilor art. 15 din HGR nr. 56/2009, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale;
Având în vedere adresele Spitalului municipal Turda, înregistrate sub nr. 15111/17.07.2019 şi nr. 18288/28.08.2019, referatul de aprobare elaborat de Primarul municipiului Turda, d-l Cristian Octavian Matei, şi raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, înregistrat la nr. 19197/10.09.2019;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1 – pentru buget finanţe, prognoze economice, investiţii, nr. 2 – pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare şi nr. 5 – pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism;
În temeiul prevederilor art. 136 coroborat cu art. 139, ale art. 129, alin. 1 şi alin. 2, lit.a, şi lit. d, alin. 3, lit. c, alin. 7, lit. c, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă statul de funcţii al Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Spitalului municipal Turda şi Biroului Resurse Umane în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Csep Leylla

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

Vezi hotărârea completă

X