Hotărârea nr. 221 privind aprobarea modificării numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii pentru Muzeul de Istorie Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 221 privind aprobarea modificării numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii pentru Muzeul de Istorie Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

 

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, cu privire la aprobarea modificării numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii pentru Muzeul de Istorie Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda;
Având în vedere raportul de specialitate al Muzeului de Istorie Turda şi Biroului Resurse Umane, înregistrat la nr. 17685/20.08.2019, prin care se fundamentează propunerea de modificare a numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii pentru Muzeul de Istorie Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate, ale Consiliului Local Turda, nr. 1 pentru buget – finanţe, prognoze economice, nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare şi nr. 5 pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism;
În temeiul prevederilor art. 136 coroborat cu art. 139, ale art. 129, alin. 1 şi alin. 2, lit. a, şi lit. d, alin. 3, lit. c, alin. 7, lit. d, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă numărul de posturi, organigrama şi statul de funcţii pentru Muzeul de Istorie Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, precum şi Biroului Resurse Umane si Muzeului de Istorie Turda în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Csep Leylla

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

Vezi hotărârea completă

X