Hotărârea nr. 221 privind aprobarea suplimentării a 5 locuri în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperământul Maicii Domnului” Turda

Hotărârea nr. 221 privind aprobarea suplimentării a 5 locuri în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperământul Maicii Domnului” Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.06.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării a 5 locuri în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperământul Maicii Domnului” Turda, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda dl. Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 4550/21.06.2018 al Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda si avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Turda nr. 1 pentru buget-finante, prognoze economice, investitii şi nr. 4 pentru muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi;
În conformitate cu prevederile art. 7, art. 1, lit. b, art. 14, art. 18, alin. 5, art. 21, alin. 2 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor varstnice – republicată, ale Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, ale HCL Turda nr. 97/27.05.2004 prin care s-a aprobat încheierea unui contract de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Turda şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperamantul Maicii Domnului” Turda, precum şi ale HCL Turda nr. 231/12.12.2012 prin care s-a suplimentat numărul de locuri în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperamantul Maicii Domnului” Turda;
În baza prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45 alin. 1, alin. 6, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale-republicată, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă, începând cu data prezentei hotărâri, suplimentarea cu un număr de 5 locuri, de la 35 la 40 de locuri, în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperământul Maicii Domnului” Turda şi plata diferenţei între costul mediu lunar/persoană şi contribuţia stabilită în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, Asociatiei Centrul de Ingrijire si Asistenta “Acoperamantul Maicii Domnului” în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nap Adrian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X