Hotărârea nr. 222 privind aprobarea numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Administrare Pieţe şi Obor Turda

Hotărârea nr. 222 privind aprobarea numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Administrare Pieţe şi Obor Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.06.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, cu privire la aprobarea numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Administrare Pieţe şi Obor Turda;
În temeiul HGR nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, precum şi ale OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare;
Având în vedere raportul de specialitate comun al Serviciului Public Administrare Pieţe şi Obor şi Biroului Resurse Umane, înregistrat la nr. 254/05.06.2018, prin care se solicită aprobarea suplimemtării numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Administrare Pieţe şi Obor Turda;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate, ale Consiliului Local Turda, nr. 1 pentru buget – finanţe, prognoze economice, nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare şi nr. 5 pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. a, d, alin.3, lit. b, alin.. 6, lit. a, pct.3 şi art. 45, alin. 1, alin. 6, art. 63, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi ale Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă numărul de posturi şi statul de funcţii pentru Serviciul Public Administrare Pieţe şi Obor Turda, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, precum şi Biroului Resurse Umane si Serviciul Public Administrare Pieţe şi Obor Turda în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nap Adrian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X