Hotărârea nr. 222 privind rectificarea bugetului pe anul 2019

Hotărârea nr. 222 privind rectificarea bugetului pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din 23.10.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2019, proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Cristian Octavian Matei;
În baza raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 22.714/22.10.2019 şi a avizului comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Turda, pentru buget-finanţe, prognoze economice;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată, art. 49 alin. 4 conform carora „virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autoritatile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor” şi alin. 7 al aceluiaşi act normativ conform căruia „ Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar”;
În temeiul prevederilor Legii nr. 50/2019 de aprobare a Bugetului de Stat pe anul 2019, ale art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 136, alin. 1 , lit. a si art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. a, art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda.
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 8.966.000 lei conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli.
Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local la venituri şi cheltuieli cu suma de 1.525.250 lei conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Directiei Economice, serviciilor de specialitate, unităţilor subordonate, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Csep Leylla

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 15
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 15.

 

Vezi hotărârea completă

X