Hotărârea nr. 223 privind aprobarea devizului general centralizator revizuit al proiectului „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda, construire autobază și amenajare parcare de tip park&ride” și a devizelor generale, revizuite, ale investițiilor componente

Hotărârea nr. 223 privind aprobarea devizului general centralizator revizuit al proiectului „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda, construire autobază și amenajare parcare de tip park&ride” și a devizelor generale, revizuite, ale investițiilor componente

 

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 23.10.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea devizului general centralizator revizuit pentru proiectul „Revitalizarea spațiului pietonal din central istoric al municipiului Turda, construire autobază și amenajare parcare de tip park&ride”, precum și a devizelor generale revizuite ale investițiilor componente, proiect iniţiat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei;
Având în vedere referatul de aprobare a d-lui primar Cristian-Octavian Matei, raportul de specialitate comun al Serviciului Dezvoltare Publică și Investiții și al Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale, înregistrat cu nr. 22.689/21.10.2019 prin care se consemnează devizul general centralizator revizuit al obiectivului „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda, construire autobază și amenajare parcare de tip park&ride”, așa cum acesta a rezultat din revizuirea devizelor generale componente ale investițiilor constituente ale obiectivului proiectului;
Ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Turda nr. 1, pentru buget, prognoze economice şi investiţii;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, alin.4, lit. d, art.139, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă devizul general centralizator revizuit al proiectului „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda, construire autobază și amenajare parcare de tip park&ride”, precum și devizele generale, revizuite, ale investițiilor componente ale proiectului, așa cum apar în Anexa nr.1, Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Serviciului Dezvoltare Publică și Investiții și Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Csep Leylla

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 15
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 15.

 

Vezi hotărârea completă

X