Hotărârea nr. 223 privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 51771, situat administrativ in mun. Turda, str. George Cosbuc, nr. 2

Hotărârea nr. 223 privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 51771, situat administrativ in mun. Turda, str. George Cosbuc, nr. 2

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta de indata in data de 06.07.2018;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 51771, situat administrativ in mun. Turda, str. George Cosbuc, nr. 2, elaborat din initiativa d-lui Primar al Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al SAPL, precum si referatul de admitere (dezmembrare imobil) nr.22717/05.07.2018 emis de catre B.C.P.I. Turda
În conformitate cu prevederile art.36, alin. 2,lit.“c”,alin 5 lit “c” art. 45, alin. 1, alin 2 lit”e” şi alin 6, art.115, alin.1,lit.b,din legea 215/2001 privind administratia publică locală republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Mun. Turda ;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aproba dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 51771, conform referatului de admitere (dezmembrare imobil) cu nr.22717/05.07.2018 si a documentatiei tehnice anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare si inscrierea loturilor rezultate in cartea funciara astfel:
-imobil prevazut cu nr. cadastral nou. 63645 in suprafata masurata de 255 mp, proprietar Municipiul Turda -domeniul public cu titlul de drept lege;
-imobil prevazut cu nr.cadastral nou 63646 in suprafata masurata de 318 mp, proprietar Municipiul Turda – domeniul public cu titlul de drept lege;
Art. 2.Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Serviciului Administratie Publica Locala si Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nap Adrian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

 

X