Hotărârea nr. 224 privind modificarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2019, aprobat prin HCL nr. 102/23.05.2019

Hotărârea nr. 224 privind modificarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2019, aprobat prin HCL nr. 102/23.05.2019

 

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa extraordinară din data de 23.10.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2019, aprobat prin HCL nr. 102/23.05.2019, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei;
Raportat la prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiiţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, la prevederile art. 6, alin. 1, lit. a, art. 7, alin. 1, lit. c, art. 10, alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Casei de Cultură a Municipiului Turda;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129, alin. 1, alin. 7, lit. d, art. 139 alin. 1, şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea programului de activităţi al Casei de Cultură pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2019, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Direcţiei Economice şi Casei de Cultură a municipiului Turda în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Csep Leylla

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 15
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 15.

 

Vezi hotărârea completă

X