Hotărârea nr. 231 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L

Hotărârea nr. 231 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L

 

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publică Locală, avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget-finante, prognoze economice, investitii şi nr. 2- pentru administatie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare ale Consiliului Local al Municipiului Turda, solicitarea societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL înregistrată sub nr. 653/15.10.2019, precum şi HCL nr. 27/31.01.2013 privind înfiinţarea societăţii comerciale Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, ale HCL nr. 34/25.02.2016 privind infiintarea Serviciului public de administrare a patrimoniului public si privat al municipiului Turda şi HCL nr. 88/23.05.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exerciţiul financiar al anului 2019;
Ţinând seama de prevederile art. 28, alin. 1, lit. a din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 10, alin. 2, lit. f din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 3, lit. d, alin. 7, lit. k, lit. s, art. 136, art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019, conform Anexelor depuse la prezenta hotărâre care fac parte integrantă din aceasta.
Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administraţie Publică Locală, Directiei Economice, Directiei Tehnice, societăţii Domeniul Public Turda S.A. şi societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Csep Leylla

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 14
împotrivă –
abţineri 5
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

Vezi hotărârea completă

X