Hotărârea nr. 232 privind luarea unor măsuri referitoare la procedura de selecţie a unui membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Domeniul Public Turda SA

Hotărârea nr. 232 privind luarea unor măsuri referitoare la procedura de selecţie a unui membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Domeniul Public Turda SA

 

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in şedinţa ordinară din data de 31.10.2019;
Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind luarea unor masuri referitoare la procedura de selecţie a unui membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Domeniul Public Turda SA, elaborat din iniţiativa dlui Primar Cristian Octavian Matei;
Văzând raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală nr. 3459/31.10.2019, precum şi avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Turda – pentru administraţie publica locala, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultura, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publice si aparare;
Ţinând cont de prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 3, lit d, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 197, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ si ale Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se ia act de renunţarea la mandatul de administrator şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii Domeniul Public Turda SA, a doamnei Stancu Simona-Gabriela, începând cu data de 05.09.2019.
Art. 2. Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a unui membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Domeniul Public Turda SA, prin intermediul unui expert in recrutarea resurselor umane – persoana fizică, juridică sau expert independent, conform prevederilor HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administraţie Publică Locală, societăţii Domeniul Public Turda SA şi reprezentantului Municipiului Turda în AGA la societatea Domeniul Public Turda SA, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Csep Leylla

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 15
împotrivă –
abţineri 4
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

Vezi hotărârea completă

X