Hotărârea nr. 233 privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridică şi de reprezentare a intereselor Municipiului Turda, a Consiliului Local a Municipiului Turda, a Instituţiei Primarului Municipiului Turda, precum şi a Comisiei Locale de Fond Funciar Turda

Hotărârea nr. 233 privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridică şi de reprezentare a intereselor Municipiului Turda, a Consiliului Local a Municipiului Turda, a Instituţiei Primarului Municipiului Turda, precum şi a Comisiei Locale de Fond Funciar Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinara din data de 31.10.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridică şi de reprezentare a intereselor Municipiului Turda, a Consiliului Local a Municipiului Turda, a Instituţiei Primarului Municipiului Turda, precum şi a Comisiei Locale de Fond Funciar Turda, proiect elaborat din iniţiativa domnului primar Cristian Octavian Matei.
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală precum şi avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget, finanţe, prognoze economice şi nr. 2- pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare ale Consiliului Local al municipiului Turda;
Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. 2, lit. b din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1 şi alin. 14, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii de consultanţă şi reprezentare a unităţii administrativ teritoriale Municipiul Turda, a Consiliului Local al Municipiului Turda precum şi ale Instituţiei Primarului Municipiului Turda în litigiile generate de controalele Curţii de Conturi, de derularea proiectelor finanţate din fonduri europene sau în legătură cu modul de finanţare, implementarea şi derularea acestora, achiziţii publice, aplicarea legilor de restituire (legea 10/2001 şi legile fondului funciar cu modificările si completările aferente), dosarele în pretenţii şi despăgubiri, acţiunile în contencios administrativ şi fiscal, de dreptul muncii, de drept societar, dreptul afacerilor, litigiile născute din executarea sau neexecutarea contractelor civile sau/şi administrative, pentru desfiinţarea contractelor sau a actelor juridice patrimoniale sau nepatrimoniale, precum şi pentru orice alte cereri şi litigii de natură civilă şi administrativă evaluabile sau neevaluabile în bani pentru care conducătorul instituţiilor va considera necesară asistenta juridică calificată şi reprezentarea de către avocat, indiferent dacă instituţiile publice au calitatea de reclamant sau de pârât în litigiile respective. De asemenea avocatul ales va putea reprezenta instituţia publică sau va putea reprezenta conducătorul acesteia la negocierile purtate în vederea încheierii unui contract, a unei tranzacţii în vederea preîntâmpinării unui litigiu sau pentru încheierea oricărui act cu conţinut juridic cu privire la care conducătorul instituţiei va aprecia ca este necesară asistenţa juridică a avocatului.
Art. 2. Cheltuielile legate de aceste servicii se vor suporta din bugetul local al Municipiului Turda.
Art. 3. Se mandatează Primarul Municipiului Turda să desfăşoare procedurile necesare în vederea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă şi reprezentare şi să semneze contractul de asistenţă juridică.
Art. 4. Începând cu adoptarea prezentei hotarari, HCLMT nr. 412/2017, îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administraţie Publică Locală şi Direcţiei Economice în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Csep Leylla

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă –
abţineri 4
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

Vezi hotărârea completă

X