Hotărârea nr. 235 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 59242 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 59242, în suprafaţă de 349 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Zorilor, nr. 1B, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 235 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 59242 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 59242, în suprafaţă de 349 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Zorilor, nr. 1B, judeţul Cluj

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.10.2019.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 59242 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 59242, în suprafaţă de 349 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Zorilor, nr. 1B, judeţul Cluj, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii, a Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 6, lit. c, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Turda a imobilului înscris în CF nr. 59242 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 59242, în suprafaţă de 349 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Zorilor, nr. 1B, judeţul Cluj.
Art. 2. Se radiază poziţia 1751 din anexa nr. 5 – inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Turda – la HG nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, cu excepţia Municipiului Cluj Napoca.
Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a titularului dreptului de proprietate Municipiul Turda – Domeniul Privat, înlocuind vechiul proprietar Statul Român.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Serviciului Administraţie Publică Locală, Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS şi Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Csep Leylla

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

Vezi hotărârea completă

X