Hotărârea nr. 236 privind aprobarea completării anexei nr. 2 la HCL nr. 418/2017 referitoare la stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2018

Hotărârea nr. 236 privind aprobarea completării anexei nr. 2 la HCL nr. 418/2017 referitoare la stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2018

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 26.07.2018.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea completării anexei nr. 2 la HCL nr. 418/2017 referitoare la stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2018, elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1, pentru buget-finante, prognoze economice, investitii a Consiliului Local al Municipiului Turda ;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b şi c, alin. 4, lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. c şi alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, art. 477-479 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă completarea anexei nr. 2 la HCL nr. 418/2017 privind stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2018, cu pozitia nr. 10, având următorul cuprins “ Închiriere ecran led în scop publicitar tarife:
Pentru agenti economici:
Pachet Eficient – frecvenţă apariţii la 3 minute
-spot maxim 10 secunde -300 euro, plătibil în lei la cursul BNR de la data facturării.
Pachet Economic-frecvenţă apariţii la 6 minute
-spot maxim 10 secunde -200 euro, plătibil în lei la cursul BNR de la data facturării.
Pentru agentii de publicitate
Pachet Eficient-frecvenţă apariţii la 3 minute
-spot maxim 10 secunde -150 euro, plătibil în lei la cursul BNR de la data facturării
Pachet Economic-frecvenţă apariţii la 6 minute
-spot maxim 10 secunde -100 euro, plătibil în lei la cursul BNR de la data facturării
La contractele încheiate pentru o durată de 3 luni se aplică o reducere de 10 %
La contractele încheiate pentru o durată de 6 luni se aplică o reducere de 20%
La contractele încheiate pentru o durată de 12 luni se aplică o reducere de 30%
La aceste tarife nu se aplică T.V.A.”
Art. 2. Se interzice tuturor utilizatorilor ecranului led, afişarea de imagini, spoturi publicitare, precum şi orice alte informaţii care să prejudicieze activitatea Consiliului Local, autorităţii executive a Municipiului Turda, Primăriei Municipiului Turda, instituţiilor subordonate municipiului Turda, societăţilor, asociaţiilor la care Municipiul Turda are calitatea de acţionar/asociat unic, majoritar sau semnificativ.
Art. 3. Contractele de închiriere ecran led în scop publicitar se vor încheia de către Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi GIS.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Directiei Economice Directiei Impozite si Taxe, Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nap Adrian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 15
împotrivă –
abţineri 4
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

X