Hotărârea nr. 237 privind acordarea de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda

Hotărârea nr. 237 privind acordarea de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.07.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei cu privire la acordarea de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 199 și 201 din Legea 95/2006, privind reforma sănătății și prevederilor OUG 162/2013, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei locale;
Având în vedere adresa şi memoriul Spitalului municipal Turda, înregistrate la nr. 14564/19.07.2018 și nr. 14565/19.07.2018, expunerea de motive a Primarului municipiului Turda, d-l Cristian Octavian Matei, și raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, înregistrat la nr. 14586/19.07.2018, prin care se solicită acordarea de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului municipal Turda;
Ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 1 (Buget-finanţe, prognoze economice, investiţii);
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. a, d, alin.3, lit. b, alin.. 6, lit. a, pct.3 şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi ale Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Începând cu data prezentei hotărâri Spitalul Municipal Turda va putea acorda stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda, în limita maximă a două salarii minime brute pe țară, cu obligația încadrării în bugetul aprobat.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, Spitalului municipal Turda şi Biroului resurse umane în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nap Adrian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

X