Hotărârea nr. 238 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 50148 Turda, prevăzut cu nr. top. 285/1/1/1/1, situat administrativ în Municipiul Turda str. Avram Iancu, nr. 8, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 238 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 50148 Turda, prevăzut cu nr. top. 285/1/1/1/1, situat administrativ în Municipiul Turda str. Avram Iancu, nr. 8, judeţul Cluj

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 26.07.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 50148 Turda, prevăzut cu nr. top. 285/1/1/1/1, situat administrativ în Municipiul Turda str. Avram Iancu, nr. 8, judeţul Cluj, elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Arhitectului Şef şi al SAPL şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5 lit. c, art. 45, alin. 1, alin. 2 lit. e, alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală – republicata, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnică de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 50148 Turda, prevăzut cu nr. top. 285/1/1/1/1, situat administrativ în Municipiul Turda str. Avram Iancu, nr. 8, judeţul Cluj, conform documentaţiei tehnice anexate, care face parte integrantă din hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Arhitectului Şef, Serviciului Administratie Publica Locala si Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nap Adrian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

X