Hotărârea nr. 24 privind stabilirea coeficienților și salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda, precum și a salariaților instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în ședință ordinară din data de 25.01.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea coeficienților și salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Turda, precum și a salariaților serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Turda, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Analizând raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr. 1705 / 19.01.2018, prin care se propune stabilirea coeficienţilor şi salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Turda, precum și a salariaților serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Turda;
În baza dispozițiilor art. 11 și art. 38, aliniatul 3, litera e din Legea-cadu nr. 153/28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a dispoziţiilor OUG nr. 79/2017, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Turda, nr. 1 – pentru buget-finante, prognoze economice, investitii şi nr. 2 – pentru administatie publica locala, servicii publice, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul, juridic, ordine publica si aparare;
În temeiul prevederilor art. 63 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi al Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă coeficienții şi salariile de bază pentru funcțiile publice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Turda și din serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Turda, prevăzuți în Anexa 1, care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă coeficienții şi salariile de bază pentru funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Turda și din serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Turda, care intră sub incidența prevederilor art. 11 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017, prevăzuți în Anexa 2, care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 3. Salariile de bază aferente gradației 0 pentru funcțiile prevăzute în Anexa 1 și Anexa 2 se determină prin înmulțirea coeficienților prevăzuți pentru fiecare funcție, cu salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată, în vigoare.
Art. 4. Începând cu data de 01.01.2018 Hotărârea Consiliului Local nr. 351/2017 îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 5. Ordonatorii de credite stabilesc salariile lunare ale personalului din subordine cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, în condițiile legii.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Serviciului Public Poliția Locală Turda, Serviciului Public Parc Zoologic şi de Agrement Turda şi Biroului Resurse Umane în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al Municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 15
împotrivă 5
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

X