Hotărârea nr. 240 privind aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanismului la nivelul Municipiului Turda precum si a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism

Hotărârea nr. 240 privind aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanismului la nivelul Municipiului Turda precum si a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 26.07.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanismului la nivelul municipiului Turda precum si a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism proiect elaborat din initiativa d-lui Primar Cristian Octavian Matei;
Având în vedere Raportul de specialitatea al S.U.A.T. precum si avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 3 pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii a Consiliului Local al Municipiului Turda;
Tinand seama de prevederile art. 37 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare precum si ale Ordinului M.D.R.A.P. nr.233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.1, alin. 2 lit. c, alin. 4 lit .d si e, alin. 5 lit. c ,art. 45 , precum si ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică Locală şi ale Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aproba Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism din municipiul Turda, având ca obiect de activitate verificarea şi avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului din teritoriu administrativ al municipiului Turda, în componenţa prevăzută în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba regulamentul de funcţionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism, prevazut in anexa nr. 2 , parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3. Se aproba formularele tipizate actualizate in baza Ordinului MDRAP 233/2016, prevazute in anexele 3-8 parte integranta din prezenta hotarare .
Art. 4. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari orice alta prevedere contrara isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Directiilor si Serviciilor din Primaria Municipiului Turda în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nap Adrian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18

 

X