Hotărârea nr. 241 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Construirea și dotarea unui Centru multifuncțional în Băile Turda” și a indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr. 241 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Construirea și dotarea unui Centru multifuncțional în Băile Turda” și a indicatorilor tehnico-economici

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.07.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Turda, Cristian-Octavian Matei, cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului „Construirea și dotarea unui Centru multifuncțional în Băile Turda” și a indicatorilor tehnico-economici;
Având în vedere, prevederile HCL nr. 107/26.04.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Turda și Serviciul Public de Asistență Socială Turda pentru depunerea și implementarea proiectului „Construirea și dotarea unui Centru multifuncțional în Băile Turda”; precum şi expunerea de motive a d-lui primar Cristian-Octavian Matei şi raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenta Socială Turda, înregistrat cu nr. 5279/19.07.2018;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate nr. 1. pentru buget, prognoze economice şi investiţii şi nr. 3 pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii, ale a Consiliului Local al Municipiului Turda;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d; art. 45, alin. 1; art. 115, alin. 1, lit. b și art. 126, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Având în vedere calitatea de partener al Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, în cadrul proiectului „Construirea și dotarea unui Centru multifuncțional în Băile Turda”, se aprobă documentația tehnico-economică a proiectului „Construirea și dotarea unui Centru multifuncțional în Băile Turda” și indicatorii tehnico-economici, înscrişi în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcţiei Economice, Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale şi Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nap Adrian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

X