Hotărârea nr. 244 privind aprobarea caietului de sarcini în vederea delegării prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Cluj, respectiv de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri

Hotărârea nr. 244 privind aprobarea caietului de sarcini în vederea delegării prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Cluj, respectiv de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta de îndată din data de 06.08.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini în vederea delegării prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Cluj, respectiv de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri, elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi adresa înregistrata sub nr. 772/02.08.2018 a A.D.I. Ecometropolitan Cluj;
În considerarea următoarelor prevederi legale:
– Legea nr. 211/2011 Republicată privind regimul deşeurilor;
– OUG nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
– HG nr. 942/2018 privind aprobarea Planului National de Gestionare a Deseurilor;
– HG nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei Nationale de Gestionarea aDeseurilor 2014-2020
– HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
– HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor;
– Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;
– Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.
– HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri
– HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
– Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
– Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
– Ordinul nr. 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje
– OUG nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice
– Ordinul nr. 1494/846/2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;
– Ordinul nr. 1223/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice
– Ordinul nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură
– HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;
– Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice;
– OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu;
– Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
– Ordin ANSVSA nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală
– OG nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală
– Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 privind subprodusele de origine animala;
– OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului;
– OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
– Regulament (CE) nr. 333/2011 de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care anumite tipuri de deseuri metalice nu mai constituie deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;
– Regulamentul (UE) nr. 1179/2012 de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care cioburile de sticla inceteaza sa mai fie deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;
Ţinând seama de dispoziţiile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă caietul de sarcini în vederea delegării prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Cluj, respectiv de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Serviciului Administraţie Publică Locală şi Direcţiei Tehnice în vederea ducerii la îndeplinire, Consiliului Judetean Cluj, A.D.I. ECOMETROPOLITAN Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nap Adrian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 15
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 15.

 

X