Hotărârea nr. 25 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, pentru anul 2018

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședință ordinară în data de 25.01.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, pentru anul 2018, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 431/17.01.2018 al Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda prin care se solicită aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda pentru anul 2018;
Luând în considerare avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 2 ale Consiliului Local al Municipiului Turda;
Conform prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici și ale Ordinului nr. 7660/2006, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 si alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 45, alin 1, alin. 6 si ale art.115, alin.1, lit.b ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală- republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, pentru anul 2018, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj, precum şi Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro..

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

 

X