Hotărârea nr. 251 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – AMENAJARE CIMITIR în municipiul Turda str. Ion Agârbiceanu f.n.

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară la data de 29.06.2017;

Luând în dezbatere Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent – AMENAJARE CIMITIR în municipiul Turda str.Ion Agârbiceanu f.n., elaborat din iniţiativa primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

În baza Avizului de Oportunitate emis de Primăria Turda nr.6 din 10.02.2016.;

Conform cu Decizia Etapei de Încadrare nr.7/31.01.2017. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj ;

Având în vedere raportul de specialitate Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru nr. 18674/194/U/2015 conex. nr.14311/230/U/2016 şi nr. 2885/47 din 10.02.2017;

Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 102/2014 – privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată cu completări şi modificări ulterioare, ale Ordinului MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii precum şi în baza prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completări şi modificări ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. 1, alin. 4. lit. d – e, alin. 5. lit. c, al art. 45 alin. 1, alin. 2, lit. e şi alin. 6, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală şi ale Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent – AMENAJARE CIMITIR în municipiul Turda str. Ion Agârbiceanu f.n., în baza Avizului de Oportunitate nr.6/10.02.2016., a Deciziei Etapei de Încadrare nr.7/31.01.2017. emisă de A.P.M.Cluj, a Avizului Arhitectului Şef/C.T.A.T.U. nr.14/12.07.2016. conex. nr.6/8.02.2017 şi a Raportului asupra informării şi consultării publicului nr.18674/194/M/2015 conex. nr.14311/230/M din 12.07.2016. conex.29.03.2017. cu următorii indici urbanistici: zona mormintelor – 58,7%, zona circulaţiilor – 17,7%, zona plantaţiilor – 14,4%, spaţii verzi/dotări cimitir/bandă auto propusă pe fâşia de protecţie de 13,0m lăţime – 8,3%, zonă cedată domeniului public(276mp) pentru lărgirea str.Ion Agârbiceanu – 0,9%.

Art. 2. La autorizarea înfiinţării cimitirului, se vor avea în vedere şi prevederile impuse prin Legea nr. 102/2014 – privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, inclusiv cele referitoare la distanţa minimă admisă de 100 metri, între zonele protejate şi gardul care delimitează cimitirul.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Arhitectului Şef în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,

Sălăgean Aron Adrian

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula Letiţia Mic

VOTURI :

pentru 11

împotrivă 3

abţineri –

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor participanti la vot este 14.

X