Hotărârea nr. 26 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda în calitate de membru al Asociației GAL URBAN TURDA

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului cotizației anuale a Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda în calitate de membru al Asociației GAL URBAN TURDA, iniţiat de Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, înregistrat la nr. 643/23.01.2018, prin care se solicită aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației GAL URBAN TURDA;
Luând în considerare:
– HCL nr. 350/03.10.2017 privind aprobarea participării Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda la constituirea Asociaţiei GAL URBAN TURDA;
– prevederile art. 35, aliniatul 6 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. 46, aliniatul 1, litera a din OGR 26/2000, cu privire la asociații și fundații;
 Hotărârea Adunării Generale NR. 1 a Asociației GAL URBAN TURDA din data de 20.11.2017;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 1 şi nr. 2;
În temeiul prevederilor art. 63 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 4, lit. a, alin. 7 lit. c şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi al Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă, începând cu data de 01.01.2018, plata cotizației anuale a Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, în calitate de membru al Asociației GAL URBAN TURDA. Cuantumul cotizației este de 2400 lei/an și se achită din bugetul local.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice şi Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

X