Hotărârea nr. 27 privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Teodor Murăşanu în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 53, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală

Hotărârea nr. 27 privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Teodor Murăşanu în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 53, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.02.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Teodor Murăşanu în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 53, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală, elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 3931 din 21.02.2019 al Serviciului Dezvoltare Publică şi Investiţii, precum şi avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget-finanţe, prognoze economice, investiţii şi nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii, ale Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 28/2013, republicată, pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, precum si prevederile Normelor metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013, ale art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018, ale OUG nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 209/2017;
Luând în considerare prevederile HGR nr. 907/2016 cu modificările şi completările ulterioare privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 1, art. 63, alin. 1, lit. c, art. 126 şi ale art. 115, alin. 1, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Devizul general actualizat şi principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii: ”Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Teodor Murăşanu în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 53, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020, înscrişi în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă finantarea de la bugetul local al municipiului Turda a cheltuielilor în sumă totală de 177.737,40 lei ( TVA inclus ), conform devizului general actualizat în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală la obiectivul de investiţii: „Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Teodor Murăşanu, în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 53, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”.
Art. 3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri orice altă prevedere având acelaşi obiect de reglemetare îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi Serviciului Dezvoltare Publică şi Investiţii în vederea ducerii la indeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

Vezi hotărârea completă

X