Hotărârea nr. 28 privind aprobarea taxelor care se percep pentru folosirea locurilor publice din Piaţa Agroalimentară Centrală, Micro III şi Oborul Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședință ordinară în data de 25.01.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea taxelor care se percep pentru folosirea locurilor publice din Piaţa Agroalimentară Centrală, Micro III şi Oborul Turda, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Public Administrare Pieţe şi Obor, precum şi avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget – finanţe, prognoze economice și nr. 2 pentru administatie publica locala, servicii publice, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul, juridic, ordine publica si aparare, ale Consiliului Local al Municipiului Turda;
În temeiul dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, ale art. 36, alin. 2, lit. b şi lit. c, alin. 4, lit. c,alin. 5, lit. a şi lit. b, art. 45, alin 1, alin. 6 si ale art.115, alin.1, lit.b ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală- republicată, ale art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă taxele care se percep pentru folosirea locurilor publice din Piaţa Agroalimentară Centrală, Micro III şi Oborul Turda, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta.
Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea capitolul IX – Alte taxe locale – anexa B poziţiile 1-23 care cuprind taxe stabilite pentru Serviciul Public Administrare Pieţe şi Obor, al HCL nr. 139/2017.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, precum şi Serviciului Public Administrare Pieţe şi Obor în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro..

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

 

 

X