Hotărârea nr. 29 privind aprobarea Regulamentului Cadru pentru funcţionarea Pieţelor Agroalimentare şi a Oborul din Municipiul Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședință ordinară în data de 25.01.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Cadru pentru funcţionarea Pieţelor Agroalimentare şi a Oborul din Municipiul Turda, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Public Administrare Pieţe şi Obor, precum şi avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru administatie publica locala, servicii publice, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul, juridic, ordine publica si aparare, a Consiliului Local al Municipiului Turda;
Ţinând seama de prevederile art. 7, alin. 1, lit. a, art. 9, alin. 2 şi art. 24 din HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin 1, alin. 6 si ale art.115, alin.1, lit.b ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, precum și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul Cadru privind funcţionarea Pieţelor Agroalimentare şi a Oborului din Municipiul Turda, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea prevederile referitoare la organizarea şi funcţionarea pieţelor, din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Administrare Pieţe şi Obor aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 245/2013.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj, precum şi Serviciului Public Administrare Pieţe şi Obor şi Serviciului Public Poliţia Locală Turda în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro..

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 15
împotrivă 5
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

 

X