Hotărârea nr. 30 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Muzeul de Istorie Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, cu privire la aprobarea modificării tatului de pentru Muzeul de Istorie Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda;
Având în vedere raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, înregistrat la nr. 1636/25.01.2018, prin care se solicită aprobarea modificării statului de funcţii pentru Muzeul de Istorie Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate, ale Consiliului Local Turda, nr. 1 pentru buget – finanţe, prognoze economice, nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare şi nr. 5 pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. a, d, alin.3, lit. b, alin.. 6, lit. a, pct.3 şi art. 45, alin. 1, alin. 6, art. 63, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi ale Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă statul de funcţii pentru Muzeul de Istorie Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda, conform anexei.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, precum şi Biroului Resurse Umane si Muzeului de Istorie Turda în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

X