Hotărârea nr. 310 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 59174 Turda, prevazut cu nr. top. 2206/2, situat administrativ în Municipiul Turda, str. G-ral. Dragalina, nr. 143-145, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 310 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 59174 Turda, prevazut cu nr. top. 2206/2, situat administrativ în Municipiul Turda, str. G-ral. Dragalina, nr. 143-145, judeţul Cluj

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 27.09.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 59174 Turda, prevazut cu nr. top. 2206/2, situat administrativ în Municipiul Turda, str. G-ral. Dragalina, nr. 143-145, judeţul Cluj, elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. e şi. alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, precum şi ale Regulamentului de organizare şi functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnică de dezmembrare a imobilului înscris în C.F. nr. 59174 Turda, prevazut cu nr. top. 2206/2, în suprafaţă de 385 mp, situat administrativ în Municipiul Turda, str. G-ral. Dragalina nr. 143-145, judeţul Cluj, conform documentaţiei tehnice anexate, care face parte integrantă din hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administraţie Publică Locală şi Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X