Hotărârea nr. 311 privind aprobarea închirierii către Şcoala Postliceală “Henri Coandă” Turda a unor spaţii situate administrativ în Municipiul Turda str. Ştefan cel Mare nr. 6

Hotărârea nr. 311 privind aprobarea închirierii către Şcoala Postliceală “Henri Coandă” Turda a unor spaţii situate administrativ în Municipiul Turda str. Ştefan cel Mare nr. 6

Consiliul Local al Municipiului Turda intrunit în sedinta ordinară din data de 27.09.2018.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea inchirierii catre Scoala Postliceala “Henri Coanda” Turda a unor spatii situate administrativ in Municipiul Turda str. Stefan cel Mare nr. 6, proiect elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, dl. Cristian Octavian Matei;
Având in vedere raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publică Locală, precum si avizul comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului, investitii şi al comisiei de specialitate nr. 5- pentru învatamant, cultura, sanatate, tineret, sport si turism ale Consiliului Local al Municipiului Turda, precum şi solicitarea Scolii Postliceale “Henri Coanda” Turda inregistrata sub nr.13922/11.07.2018;
Ţinând seama de prevederile articolului 14 al Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, ale art. 858-865 Cod Civil ;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 45, art. 115, alin. 1, lit. b, art. 123 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă închirierea către Şcoala Postliceală “Henri Coandă” Turda, pentru o perioada de 1 an, în vederea desfăşurării activităţilor de învăţământ a unui numar de 11 săli de clasă, din imobilul proprietatea Municipiului Turda, situat administrativ în str. Ştefan cel Mare, nr. 6.
Art. 2. Contravaloarea chiriei pentru spaţiile închirate este de 14.000 lei care se va achita în 10 rate lunare a câte 1.400 lei / lună.
Art. 3. Se împuterniceste Primarul Municipiului Turda, să semneze în numele şi pe seama Municipiului Turda contractul de închiriere prevăzut în anexa la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice, Serviciului Evidentă Patrimoniu şi GIS şi şcolii postliceale “Henri Coandă” Turda în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X