Hotărârea nr. 312 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 126 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Libertăţii nr. 9A, către Petrache Radu Alexandru

Hotărârea nr. 312 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 126 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Libertăţii nr. 9A, către Petrache Radu Alexandru

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.09.2018.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 126 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Libertăţii nr. 9A, către Petrache Radu Alexandru, proiect elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Arhitectului Şef şi al Serviciului Administraţie Publică Locală şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii, a Consiliului Local al municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile HCL nr. 229/13.11.2008 privind aprobarea vânzării terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Turda, concesionate şi asupra cărora sunt edificate construcţii de către concesionari;
În temeiul prevederilor art. 676, alin. 2, lit. a din Codul Civil Român, ale art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 1 şi alin. 5 şi art. 115, alin. 1, lit. b, art. 123, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, precum şi ale Regulamentului de organizare şi functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 126 mp, în cota iniţială de 126/162-a parte din terenul înscris în C.F. nr. 51394 Turda, nr. topo. 7290/1/2, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Libertăţii nr. 9A, către Petrache Radu Alexandru.
Art. 2. Preţul de vânzare stabilit prin raportul de evaluare, parte integrantă din prezenta hotărâre, este de 30.326 lei, (preţ la care se va calcula TVA).
Art. 3. Facturarea, urmărirea şi încasarea contravalorii contractului se va face de către Serviciul Financiar – Contabilitate, prin compartimentul de resort.
Art. 4. Termenul pentru plata integrală a preţului este 31.12.2018. Plata se va face în rate lunare egale până în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata. După această dată se percep majorări de întârziere, în cuantum de 0,01%, pentru fiecare zi de întârziere. Nerespectarea obligaţiilor de plată cu încă 30 de zile de la expirarea termenului de plată va duce la rezilierea contractului de vânzare-cumpărare.
Art. 5. Cumpărătorul poate solicita întabularea dreptului de proprietate în C.F. numai după achitarea integrală a preţului. Cheltuielile ocazionate cu întabularea terenului vor fi suportate de cumpărător.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS, Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Oficiului Juridic în vederea ducerii la îndeplinire, domnului Petrache Radu Alexandru şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

 

X