Hotărârea nr. 313 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei ”Dezvoltarea turistică a Salinei Turda prin amenajarea Minei Iosif şi prin modernizarea Bazei de tratament din Salina Turda”

Hotărârea nr. 313 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei ”Dezvoltarea turistică a Salinei Turda prin amenajarea Minei Iosif şi prin modernizarea Bazei de tratament din Salina Turda”

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 27.09.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei ”Dezvoltarea turistică a Salinei Turda prin amenajarea Minei Iosif şi prin modernizarea Bazei de tratament din Salina Turda”, elaborat din initiativa domnului primar Cristian Octavian Matei;
Având in vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget-finante, prognoze economice, investitii şi nr. 3 pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii, ale Consiliului Local al municipiului Turda;
Luând în considerare prevederile HGR nr. 907/2016 cu modificările şi completările ulterioare privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi ale Hotărârii nr. 39/2018 a Consiliului de Administraţie al societăţii Salina Turda SA;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 3, lit. c, alin. 4, lit. d, art. 45, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate şi principalii indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei ”Dezvoltarea turistică a Salinei Turda prin amenajarea Minei Iosif şi prin modernizarea Bazei de tratament din Salina Turda” prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta.
Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Salina Turda SA, domnul Robert Cojan, va avea mandatul expres de a emite hotărârea AGA de aprobare a studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei ”Dezvoltarea turistică a Salinei Turda prin amenajarea Minei Iosif şi prin modernizarea Bazei de tratament din Salina Turda”, conform art. 1 din prezenta hotărâre. Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda SA va avea loc în regim de urgenţă de la comunicarea hotărârii consiliului local către mandatar.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda SA, domnul Robert Cojan, societăţii Salina Turda SA, în vederea ducerii la indeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri 2
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

 

X