Hotărârea nr. 317 privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Liceul Liviu Rebreanu, în Municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală

Hotărârea nr. 317 privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Liceul Liviu Rebreanu, în Municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 27.09.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Liceul Liviu Rebreanu, în Municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală, elaborat din initiativa domnului primar Cristian Octavian MATEI;
Având in vedere raportul de specialitate nr. 18721/2 din 19.09.2018 al Serviciului Dezvoltare Publică şi Investiţii;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, precum si prevederile Normelor metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013
Luând în considerare prevederile HGR nr. 907/2016 cu modificările şi completările ulterioare privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 1, art. 63, alin. 1, lit. c, art. 126, precum si ale art. 115, alin. 1, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Devizul general actualizat şi principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investitii: „ Reabilitare şi modernizare Liceul Liviu Rebreanu, în Municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020, înscrişi în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă finantarea de la bugetul local al municipiului Turda a cheltuielilor în sumă totală de 448.016,68 lei ( TVA inclus ), conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală la obiectivul de investiţii: „ Reabilitare şi modernizare Liceul Liviu Rebreanu, în Municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”.
Art. 3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri orice alte prevederi având acelaşi obiect de reglemetare îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi Serviciului Dezvoltare Publică şi Investiţii în vederea ducerii la indeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

 

X