Hotărârea nr. 318 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:”Construire locuinţă protejată, înprejmuire şi amenajări exterioare, branşamente şi racorduri utilităţi în municipiul Turda, str. Aleea Salcâmilor nr. 8”

Hotărârea nr. 318 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:”Construire locuinţă protejată, înprejmuire şi amenajări exterioare, branşamente şi racorduri utilităţi în municipiul Turda, str. Aleea Salcâmilor nr. 8”

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 27.09.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: ”Construire locuinţă protejată, înprejmuire şi amenajări exterioare, branşamente şi racorduri utilităţi în municipiul Turda, str. Aleea Salcâmilor nr. 8”, elaborat din initiativa domnului primar Cristian Octavian Matei;
Având in vedere raportul de specialitate al Serviciului Dezvoltare Publică şi Investiţii, precum şi avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget-finante, prognoze economice, investitii şi nr. 3 pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii, ale Consiliului Local al municipiului Turda;
Luând în considerare prevederile HGR nr. 907/2016 cu modificările şi completările ulterioare privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, ale art. 115, alin. 1, lit. b, art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate şi principalii indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Construire locuinţă protejată, înprejmuire şi amenajări exterioare, branşamente şi racorduri utilităţi în municipiul Turda, str. Aleea Salcâmilor nr. 8” înscrişi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi Serviciului Dezvoltare Publică şi Investiţii, în vederea ducerii la indeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X