Hotărârea nr. 319 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 319 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, Cristian Octavian Matei cu privire la aprobarea modificării statului de funcţii la Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 18, aliniatul 1, litera b din OUG nr. 162/2013, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei locale şi prevederilor art. 15 din HGR nr. 56/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
Având în vedere adresele şi nota de fundamentare a Spitalului municipal Turda, înregistrate sub nr. 14671/20.07.2018, nr. 18552/18.09.2018, nr. 18553/18.09.2018 și nr. 18554/18.09.2018, expunerea de motive a Primarului municipiului Turda, d-l Cristian Octavian Matei, și raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, înregistrat la nr. 18569/18.09.2018, prin care se solicită aprobarea modificării statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1 (Buget-finanţe, prognoze economice, investiţii), nr. 2 (administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare) şi nr. 5 (învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism);
În temeiul prevederilor art. 63 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. a, d, alin.3, lit. b, alin.. 6, lit. a, pct.3 şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi ale Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă următoarele modificări ale statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda:
1. transformarea funcției de economist specialist S/IA din cadrul Serviciului RUNOS în economist debutant
2. transformarea funcției de biolog din cadrul Laboratorului de analize medicale în biolog specialist
3. transformarea funcției de asistent social cu studii superioare din cadrul Secției Psihiatrie Cronici în asistent social principal cu studii superioare
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, Spitalului municipal Turda şi Biroului resurse umane în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

 

X