Hotărârea nr. 32 privind aprobarea atribuirii denumirii Galeria de Artă Valer Suciu spaţiului situat administrativ în municipiul Turda, str. Libertăţii nr. 2-4

Hotărârea nr. 32 privind aprobarea atribuirii denumirii Galeria de Artă Valer Suciu spaţiului situat administrativ în municipiul Turda, str. Libertăţii nr. 2-4

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii Galeria de Artă Valer Suciu spaţiului situat administrativ în municipiul Turda, str. Libertăţii nr. 2-4, proiect elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Casei de Cultură a Municipiului Turda, precum și avizul comisiilor de specialitate nr. 3, pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii şi nr. 5 pentru învăţământ, cultură, sănătate, sport, tineret şi turism, ale Consiliului Local al Municipiului Turda
Luând în considerare dispoziţiile art. 2, lit. d, art. 3, alin. 1 din OUG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, precum şi avizul Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Cluj;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, alin. 5, lit. d, art. 45, alin. 1 şi alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă atribuirea denumirii “Galeria de Artă Valer Suciu” spaţiului situat administrativ în municipiul Turda, str. Libertăţii nr. 2-4, proprietatea privată a municipiului Turda.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS, Serviciului Administraţie Publică Locală şi Casei de Cultură a Municipiului Turda în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

Vezi hotărârea completă

X