Hotărârea nr. 320 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Bibliotecii municipale Teodor Murășanu Turda

Hotărârea nr. 320 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Bibliotecii municipale Teodor Murășanu Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda Cristian Octavian Matei cu privire la aprobarea modificării statului de funcţii al Bibliotecii municipale Teodor Murășanu Turda;
În temeiul prevederilor Legii 215/2001, privind administrația publică locală și ale Legii 334/2002, legea bibliotecilor, republicată;
Având în vedere raportul de specialitate al bibliotecii și Biroului resurse umane, înregistrat la nr. 18490/17.09.2018, prin care se solicită aprobarea modificării statului de funcţii al Bibliotecii municipale Teodor Murășanu Turda, prin transformarea funcției contractuale vacante de bibliotecar S/IA în bibliotecar S/II;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 1 pentru buget-finante, prognoze economice, investitii, nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare şi nr. 5 pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism;
În temeiul prevederilor art. 63 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6 şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi al Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă statul de funcţii al Bibliotecii municipale Teodor Murășanu Turda, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, precum şi serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

 

X