Hotărârea nr. 321 privind aprobarea modificării HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activitati al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 321 privind aprobarea modificării HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activitati al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 27.09.2018;
Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activitati al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru anul 2018, proiect elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Casei de Cultura a Municipiului Turda, precum şi avizul comisiilor de specialitate nr. 1, pentru buget-finante, prognoze economice, investitii şi nr. 5 pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism ale Consiliului Local al Municipiului Turda;
Ţinând seama de prevederile OUG nr. 118/2006 privind infiiţarea, organizarea si desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, la prevederile art. 6, alin. 1, lit. a, art. 7, alin. 1, lit. c, art. 10, alin. 3 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Casei de Cultură a Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi ale art.115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata şi ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea programului de activităţi al Casei de Cultură a Municipiului Turda, aprobat prin HCL nr. 82/2018, conform anexei la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta.
Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei orice alte dispozitii contrare îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, Casei de Cultură a municipiului Turda precum şi Direcţiei Economice în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

 

X