Hotărârea nr. 33 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 33 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, Cristian Octavian Matei, cu privire la aprobarea modificării statului de funcţii la Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 18, aliniatul 1, litera b din OUG nr. 162/2013, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei locale şi prevederilor art. 15 din HGR nr. 56/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
Având în vedere adresa Spitalului municipal Turda, înregistrată sub nr. 3244/12.02.2019, expunerea de motive a Primarului municipiului Turda, d-l Cristian Octavian Matei și raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, înregistrat la nr. 3371/14.02.2019, prin care se solicită aprobarea modificării statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1 pentru buget-finanţe, prognoze economice, investiţii, nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare şi nr. 5 pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism;
În temeiul prevederilor art. 63 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. a, lit. d, alin. 3, lit. b, alin.. 6, lit. a, pct. 3, art. 45, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda, prin transformarea funcției de asistent medical principal PL din cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală în tehnician de radiologie şi imagistică medicală cu studii superioare, respectiv transformarea a 4 funcţii de asistent medical PL în asistent medical principal PL.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, precum şi Spitalului municipal Turda şi Biroului Resurse Umane în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

Vezi hotărârea completă

X