Hotărârea nr. 330 privind aprobarea completării limitelor teritoriului intravilan al municipiului Turda cu parcela 463 din tarlaua 86(600mp) bazată pe acte și evidențele anterioare aprobării prin H.C.L.M.T. nr.160/16.12.1999. al P.U.G./R.L.U. Turda

Hotărârea nr. 330 privind aprobarea completării limitelor teritoriului intravilan al municipiului Turda cu parcela 463 din tarlaua 86(600mp) bazată pe acte și evidențele anterioare aprobării prin H.C.L.M.T. nr.160/16.12.1999. al P.U.G./R.L.U. Turda

Consiliul Local Municipal Turda întrunit în şedinţa ordinară la data de 31.10.2018;
Luând în dezbatere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea completării limitelor teritoriului intravilan al municipiului Turda cu parcela 463 din tarlaua 86(600mp) bazată pe acte și evidențele anterioare aprobării prin H.C.L.M.T. nr.160/16.12.1999. al P.U.G./R.L.U. Turda, elaborat din iniţiativa primarului municipiului Turda, domnul Cristian
Având în vedere Raportul S.U.A.T. nr.18530/326 din 18.09.2018 privind necesitatea legiferarii ferme a limitelor perimetrului construibil al municipiului în baza actelor emise în mod curent de către administraţia locală ;
Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată cu completări şi modificări ulterioare şi în baza Legii nr.350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completări şi modificări ulterioare;
În temeiul art.36 alin.1, alin.4. lit.d)-e), alin.5. lit.c) şi al art.45 alin.1., alin.2.lit.e) şi alin.6. din Legea nr.215/2001 republicată în 2007 privind Administraţia publică Locală şi a Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă completarea limitelor teritoriului intravilan al municipiului Turda cu parcela 463 din tarlaua 86(600mp), identificat cadastral în teritoriul vechi C.F.Poiana cu nr.top 1151/1/1/2/1/1/1/1/1/1/2 (600mp) cu acces din str.Iasomiei nr.11 încadrat în UTR-LR3, bazată pe C.U. nr.651/13.11.1998 și A.C. nr.192/2.09.1999., prin care regimul juridic a fost declarat ca teritoriu intravilan, acte emise anterior aprobării prin H.C.L.M.T. nr.160/16.12.1999. al P.U.G./R.L.U. Turda împreună cu limitele teritoriului intravilan.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, Primarului municipiului, direcțiilor și serviciilor din Primăria Municipiului Turda în vederea ducerii la îndeplinire, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă –
abţineri 4
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20

 

 

X