Hotărârea nr. 331 privind aprobarea completarii anexei nr. 2 la HCL 418/2017 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta ,precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2018

Hotărârea nr. 331 privind aprobarea completarii anexei nr. 2 la HCL 418/2017 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta ,precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2018

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2018.
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea completarii anexei nr. 2 la HCL 418/2017 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta ,precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2018, elaborat din initiativa primarului municipiului Turda dl. CRISTIAN OCTAVIAN MATEI ;
Avand in vedere raportul de specialitate al SAPL precum si avizul Comisiei de specialitate nr. 1-Buget-finante, prognoze economice, investitii a Consiliului Local al Municipiului Turda ;
In temeiul art.36, alin.2, lit. “b” si.”c”,alin.4, lit.”c”, alin.5, lit.”a” ,art.45, alin (2) lit “c” si alin (6) din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, art.477-479 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Turda,
HOTARASTE
Art.1. Se aproba completarea anexei nr. 2 la HCL 418/2017 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta ,precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2018, cu pozitia nr. 11, avand urmatorul cuprins “ Inchiriere teren afectat de constructii proprietatea persoanelor fizice sau juridice : 4 lei/mp/luna Zona A
3 lei/mp/luna Zona B
2 lei/mp/luna Zona C”

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Directiei Economice, Directiei Impozite si Taxe, Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă 1
abţineri 3
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20

 

 

X